Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

PROF. DR. ALİ GEDİKBAŞI olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde PROF. DR. ALİ GEDİKBAŞI ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

1 - İşlenen Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;
(a) Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,

(b) Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri, 

(c) Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen özel nitelikli kişisel veriler (sağlık verileri),

(d)    Kendi rızanız ile ilettiğiniz veya koruyucu hekimlik hizmetinin sunulması kapsamında Sağlık Bakanlığı sisteminden hukuka uygun şekilde elde edilmiş daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait sağlık verileri,

(e) Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,

(f) Olası ödemelere bağlı olarak banka hesap numarası gibi finansal veriler,

(g) Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile hasta ilişkilerine ilişkin paylaşılan cevap ve yorumlar,

(h) Klinik ziyareti sırasında fiziksel mekan güvenliğine ilişkin olarak alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri,
yer almaktadır.

2 -    Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;

(a) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetinin finansmanının planlanması

(b) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

(c) İlgili mevzuatlar uyarınca saklama ve arşivleme faaliyetlerinin hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi

(d) Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

(e) Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

(f) Kamera vasıtasıyla suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve mekansal güvenliğin sağlanması

(g) Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

(h) Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

yer almaktadır.3 -    Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma araçları/yöntemleri arasında;
(a) Hastane yönetim yazılımına veri girişi,

(b) Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,

(c) Sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları,
yer almaktadır.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, PROF. DR. ALİ GEDİKBAŞI tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

(b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(c) Bir hakkın tesisi için işlenmesinin ve korunmasının zorunlu olması

(d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KVKK’nın 6.maddesinde belirtilen,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmeti ile finansmanının planlanması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,


sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

PROF. DR. ALİ GEDİKBAŞI, toplanan ve işlenen kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gerekli gördüğü sürece saklamaktadır.

4 - Kişisel Verilerin Aktarılması

İşbu aydınlatma metninin 2.maddesindeki işleme amaçları doğrultusunda ve ilgili kanunlardaki aktarım şartlarına uymak kaydı ile ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak
Kişisel verileriniz;

(a) Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlarla,

(b) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında tarafınızca talep edilmesi halinde kimlik, iletişim ve sağlık verileriniz de dahil olmak üzere özel sigorta şirketleriyle,

(c) Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz sır saklama yükümlülüğü altında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, ve sağlık hizmeti sunan kurum ve hekimlerle,

(d) Hasta Hakları Yönetmeliği m.18 uyarınca yetki vermiş olmanız durumunda kanuni temsilcilerinizle,

(e) Olası hukuki ihtilaf durumunda uyuşmazlık konusu bilgiyle sınırlı olmak üzere sır saklama yükümlülüğü altında olan avukatlarmızla,

(f) Muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için kimlik ve finans bilgileriyle sınırlı olmak üzere muhasebecilerimizle

(g) Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde kimlik, iletişim, finans, ve sağlık verileriniz; klinik ve hasta yönetimi için Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ve yurt içinde yerleşik klinik yönetim yazılımlarıyla paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte bu aydınlatma metnine ek olarak hazırlanan “Hasta Açık Rıza Formu”nda rıza vermeniz durumunda:

Sağlık verileriniz; sağlık hizmetinin sunulması, tarafınıza bilgi verilmesi ve iletşim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla Whatsapp, Gmail vs. platformlar aracılığıyla tarafınızla paylaşılabilecektir. Bu durumlarda hukuki sebebimiz açık rıza vermeniz olacaktır.


5 - Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ı)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

6 - Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan veri sorumlusuna iletilebilirsiniz:
 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuru Bilgisi

1. Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile

Fulya Terrace Center 1
Kat 8 Daire 31,
Hakkı Yeten Caddesi No 11,
Fulya-Şişli, İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

2. Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde Prof. Dr. Ali Gedikbaşı sisteminde kayıtlı bulunmayan e-posta adresi ile

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

4. Sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresi ile

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

 

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;

(a) Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,

(b) Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını 

başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

(a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

(b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

(c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

(d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

(e) Talep konusu.

Tarih                           :

Ad Soyad                   :

İmza                            :

Hastanın Yasal Temsilcisi Olmanız Durumunda

Yakınlık Derecesi       :

Ad Soyad                   :

(Hastanın yasal temsilcisi olduğuma ilişkin vermiş olduğum bilginin doğru olduğu taahhüt ediyorum.)

İmza                            :


Prof. Dr. Ali Gedikbaşı
İletişim Bilgileri

+90 532 213 5140 - İletişim

Fulya Terrace Center 1
Kat 8 Daire 31,
Hakkı Yeten Caddesi No 11,
Fulya-Şişli, İstanbul

KVKK

Please publish modules in offcanvas position.